Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

Slovo spirituála školy

Vloženo: 26. březen v 16:22

Kéž žijete v zajímavých časech!

Přávali údajně svým protivníkům staří Číňané a byla v tom zřetelná porce zlomyslnosti. My v nich žijeme. Velice rychle a radikálně se proměnila krajina našeho přebývání. Vstoupili jsme na půdu neznámou a nebezpečnou. Cesta, ještě včera zdánlivě nezpochybnitelně narýsovaná rozvrhem a kalendářem, se najednou ztrácí v mlze nejistoty, za horizonty dosud neznámých rizik, v roklinách zmatku a strachu z neviditelného nepřítele.... 

 

Výuka na dálku úspěšně probíhá

Vloženo: 26. březen v 16:16

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výuka na dálku, distanční výuka nebo výuka z domova - to jsou různá označení pro způsob vzdělávání, který nás přiměla současná situace využívat. Všichni studenti již druhý týden pracují na úkolech zadávaných učiteli přes různé platformy (Google disk, Google classroom, Gmail). Děkujeme učitelům za rychlé zorientování se v on-line prostředí a vypracování systému zadávání úkolů ve svých předmětech, studentům za  samostatnost a kladný přístup k tomuto typu vzdělávání a rodičům za trpělivost a pomoc.

Další informace ke způsobu výuky

Vloženo: 18. březen v 13:10

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Vážení rodiče, milí studenti,

děkuji všem za vstřícnost, trpělivost a zodpovědnost, se kterou nám v tyto dny pomáháte zvládnout nový systém vzdělávání na dálku. Především ale děkuji učitelům, kteří dokázali veškerou výuku převést do elektronické formy, již využívali jako doplněk ke klasické, a v tak krátkém čase rozšířili možnosti tohoto způsobu vzdělávání.
Všichni studenti mají nové přihlašovací údaje pro gmail (pouze 2 z 238 studentů si zatím tyto nové údaje nevyzvedli). Prosím rodiče, aby se přesvědčili, zda jejich děti využívají tyto údaje pro přihlašování do aplikací, kam učitelé ukládají práci (zvláště do google classroom, kterou využívá více učitelů). Dále prosím studenty, aby byli aktivní a komunikovali s učiteli, nejlépe přes e-mail, pokud nevědí, jak se ke studijním materiálům dostat. Věřím, že v blízké době vymizí nejasnosti a ustálí se způsob práce. Celý pedagogický sbor sdílí přesvědčení, že chce zadávat studentům práci smysluplnou, nikoli jen formální samostudium, a to vyžaduje čas na přípravu. Jak jsem si ověřila, učitelé již nyní využívají různorodé způsoby studia - prezentace, specializované webové stránky, odkazy na videa ke zhlédnutí, elektronický sešit, slohové práce, četbu kratších literárních děl na webu, pracovní listy, tvorbu herbáře, sociologický výzkum s následnou tvorbou prezentace aj.  

Přeji všem hodně zdraví a doufám, že se nám společně bude dařit vzdělávat se.

Eva Hartmanová

 

Zajištění výuky z domova

Vloženo: 16. březen v 9:01

Vážení studenti, vážení rodiče,

pro komunikaci a zajištění vzdálené výuky využije naše škola Google aplikace, mimo jiné vznikla sdílená složka STUDENTI CG, ale učitelé využívají i další možnosti Goole aplikací - pro přihlášení studenti potřebují nové školní přihlašovací údaje, které obdrží e-mailem od Radka Holečka. Můžete si je také vyžádat zasláním požadavku na e-mail: holecek@cgym-kh.cz.

Prostřednictvím těchto e-mailových adres, které obdržíte dnes, bude probíhat veškerá komunikace mezi učiteli a studenty. Doporučujeme sledovat nové školní studentské e-mailové schránky, kam přicházejí informace od jednotlivých učitelů, jako jsou upozornění na sdílené dokumenty (i momo složku STUDENTI CG), pozvánky ke kurzům do Učeben Google apod.

Vstup studentům do školy až do odvolání nebude umožněn.

Přeji všem pevné zdraví.

Stanislava Lisková

Informace o výuce v době mimořádného opatření

Vloženo: 12. březen v 22:06

Platnost do: 31. srpen v 23:59

V pondělí 16. 3. 2020 budou zveřejněny informace o způsobu studia a klasifikace po dobu nepřítomnosti studentů ve škole.

Mimořádné opatření MZČR

Vloženo: 10. březen v 16:30

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet

Vloženo: 10. březen v 9:34

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Prostřednictvím mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" si vyvěšením tibetské vlajky naše škola připomněla 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Sdělení ředitelky školy - koronavirus, karanténa a absence

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 9. březen v 8:11

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví mají všechny osoby, které se vrací od 7. března z Itálie (z kterékoliv oblasti) povinnost kontaktovat svého lékaře a ten jim automaticky nařídí karanténu na dobu 14 dni.
Všichni studenti gymnázia, kteří budou takto v karanténě, jsou omluveni z vyučování a pravidlo absence nad 25 % se nebude uplatňovat. Zletilí studenti budou v karanténě mimo rámec 5 dní, které si mohou sami omluvit. 
Obdobný postup platí i pro studenty, kteří se vrátí z jiných rizikových oblastí mimo Itálii.
Žádám všechny, kterých se nařízení týká, aby informovali třídní učitele a po návratu z karantény přinesli lékařské potvrzení. 

Mimořádné opatření MZČR po návratu z Itálie - POVINNÁ KARANTÉNA

Vloženo: 6. březen v 19:24

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie .....

Důležité sdělení ke koronaviru

Vloženo: 5. březen v 17:39

Platnost do: 30. červen v 23:59

Vzhledem k současné situaci šíření koronaviru Covid-19 sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz a Krajské hygienické stanice www.khsstc.cz. Pokud o nadcházejících jarních prázdninách navštívíte oblasti s výskytem koronaviru, sledujte pečlivě svůj zdravotní stav a v případě zhoršení nechoďte do školy a kontaktujte telefonicky svého ošetřujícího lékaře, případně volejte na informační linku v okrese Kutná Hora 327 580 252. Mimo pracovní dobu je k dispozici telefonní linka 736 521 357 (sobota, neděle).

Matematická olympiáda Z9

Matematická olympiáda Z9

Vloženo: 2. březen v 14:53

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Velmi pěkného úspěchu dosáhl v matematické olympiádě student kvarty Václav Rippl. V okresním kole kategorie Z9 skončil na 2. místě a postupuje do krajského kola. 

Recitace

Recitace

Vloženo: 28. únor v 12:19

Platnost do: 31. srpen v 23:59

I přes velkou konkurenci se podařilo dvěma našim studentkám přesvědčit porotu o svých recitačních schopnostech. Kristýna Křivánková ze sekundy postupuje do krajského kola a Kateřina Paňková z kvarty získala čestné uznání. V okresním kole reprezentovaly naši školu Alžběta Hrabčáková z primy a Lucie Jandejsková z tercie.

1. místo v Zeměpisné olympiádě

1. místo v Zeměpisné olympiádě

Vloženo: 28. únor v 9:44

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Vynikajícího úspěchu v okresním kole Zeměpisné olympiády v nejstarší kategorii D dosáhla studentka sexty Doubravka Šimůnková, která obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola. Pěkné 5. a 6. místo ve stejné kategorii získaly ve velké konkurenci Zuzana Prknová a Kateřina Spudilová (obě ze sexty).

Anglické stříbro

Anglické stříbro

Vloženo: 23. únor v 22:47

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce pořádalo ve středu 19. února Gymnázium Jiřího Ortena. Anežka Zajícová za sekundy a Vanda Štrůblová z kvarty dosáhly velmi pěkného umístění – obě ve své kategorii obsadily druhé místo.

Munkova nadace

Munkova nadace

Vloženo: 20. únor v 9:02

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Další ročník soutěže esejů v anglickém jazyce se konal 12. února v aule naší školy. Studenti zde prezentovali texty, které napsali, a následně o nich diskutovali s porotou. Studentka sexty Eliška Gargulová se umístila na druhém místě a studentky Veronika Dušková a Anežka Musilová, obě ze septimy, získaly třetí místo.
 

Fyzikální olympiáda 2020

Fyzikální olympiáda 2020

Vloženo: 14. únor v 17:21

Platnost do: 31. srpen v 23:59

V okresním kole fyzikální olympiády, které zorganizovalo Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře, se výborně umístili studenti naší školy. V kategorie F (tercie) zvítězil Vojtěch Svoboda. Pěkného umístění dosáhli i jeho spolužáci Tereza Vaľková (4.), Lucie Jandejsková (5.) a Daniel Dudek (7.). V kategorii E (kvarta) byli úspěšnými řešiteli Štěpán Musil (5.) i Václav Rippl (6.).

Konverzační soutěž v němčině

Konverzační soutěž v němčině

Vloženo: 12. únor v 10:01

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výrazného úspěchu dosáhla studentka sexty Eliška Gargulová - v Konverzační soutěži v němčině obsadila v kategorii III.A třetí místo.

Návštěva studentů sexty v Židovském vzdělávacím centru v Praze

Vloženo: 11. únor v 9:05

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Zrušené rychlíkové spoje znemožnily 11. 2. plánovanou návštěvu studentů sexty v Židovském vzdělávacím centru v Praze. Náhradní termín exkurze byl stanoven na úterý 25. 2. 2020.

Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

Vloženo: 5. únor v 10:51

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Veronika Straková (tercie) sbírá úspěchy nejen na poli biologie, ale i v mateřském jazyku. V okresním kole (I. kategorii) obsadila třetí místo a bude naše gymnázium reprezentovat v kole krajském. Klára Haspeklová (rovněž tercie) získala sedmé místo, Marta Čablíková (oktáva) v II. kategorii páté a je náhradnicí do krajského kola.

Archiv