Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Církevní gymnázium v Kutné Hoře, IČO: 02457105, se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

 

Zpracování osobních údajů

správce zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • školní matriky, evidence žáků, přijímací řízení,

  • personální a mzdová agenda,

  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,

  • pronájmy prostor

  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost.

     

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Sprvce se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti školy. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá škola o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Církevní gymnázium jmenovalo (č. j. PAM/S/67/2018 ze dne 1. 5. 2018) v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je Tomáš Stryhal. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, nebo prostřednictvím e‑mailu stryhal@cgym-kh.cz.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je zaměstnanec školy s přehledem o její činnosti a zpracování osobních údajů, ke kterému při provozu školy dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

V Kutné Hoře dne 1. 5. 2018

 

PhDr. Stanislava Lisková,

ředitelka školy