Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Maturita

Archiv

Maturitní zkouška 2021 - AKTUALITY

Vloženo: 11. března v 9:06

Platnost do: 31. srpna v 23:59

16.03.2021zkušební schéma didaktických testů, viz příloha č. 2
16.03.2021: termín ústních zkoušek - 1. - 5. 6. 2021
16.03.2021: termín konání didaktických testů - 23. - 25. 5. 2021
10.03.2021: MŠMT představilo další úpravy MZ 2021, viz příloha č. 1
10.03.2021: termín konání didaktických testů posunut na období po 20. květnu 2021

Informace o maturitní zkoušce - jaro 2021

Vloženo: 21. listopadu 2020 v 10:06

Didaktické testy společné (státní) části se budou konat v období od 2. května do 15. května 2021. Konkrétní jednotné zkušební schéma zpřístupní MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021. Ústní zkoušky před maturitní komisí se budou konat v období od 16. května do 10. června 2021. Písemné zkoušky profilové (školní) části se budou konat od 1. dubna 2021.
Konkrétní termíny stanovím nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Vloženo: 31. října 2020 v 0:00

Zákon č. 561/2004 Sb., ustanovení § 77 až 82 o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění zákona č. 284/2020Sb., s účinností ke dni 1. 10. 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Společné části maturitní zkoušky se skládá z předmětů:
a) Český jazyk a literatura
b) Cizí jazyk nebo matematika
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Tento test je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a dalších dvou povinných předmětů, které jsou stanoveny školou pro daný obor vzdělávání. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.
Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika.
Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části. Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů. Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, a to do 1. prosince 2020.

Stanislava Lisková
31. 10. 2020

Archiv