Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

je upraveno vyhláškou č. 177/2009 Sb. - § 22 a 23, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části).

U zkoušky z cizího jazyka si žáci mohou vybrat anglický jazykfrancouzský jazykněmecký jazykruský jazyk nebo španělský jazyk. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Všechny didaktické testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky. Pravidla pro hodnocení zkoušek včetně hranice úspěšnosti stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení. Pro školní rok 2023/2024 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2024.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

je upraveno vyhláškou č. 177/2009 Sb., §  24 odst. 1 a § 25, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.

Profilové zkoušky mají pro každý předmět stanovenou formu a délku trvání (viz část Podrobnosti k jednotlivým zkouškám). O výsledku zkoušky rozhoduje maturitní komise hlasováním, hlasují pouze členové, kteří byli při zkoušce přítomni. V případě neshody komise má rozhodující hlas předseda maturitní komise. U zkoušky je hodnocen aktuální výkon žáka, a to stupni 1 – 5, tzn. výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný. Hodnotí se přesnost, správnost a výstižnost odpovědí a uplatnění a aplikace poznatků osvojených v souladu s požadavky ŠVP. Důraz je kladen rovněž na kvalitu ústního projevu a míru nutnosti návodných a doplňujících otázek zkoušejícího a oprav výroků žáka zkoušejícím.

U profilových zkoušek, jejichž součástí je i písemná práce (český jazyk a literatura, anglický jazyk, francouzský jazyk), je výsledná známka profilové zkoušky tvořena ze 40 % známkou z písemné práce a z 60 % známkou z ústní zkoušky.

U profilových zkoušek, jejichž součástí je i obhajoba maturitní práce (výtvarná výchova), je výsledná známka profilové zkoušky tvořena ze 40 % známkou z obhajoby maturitní práce a z 60 % známkou z ústní zkoušky.