Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky je upraveno vyhláškou č. 177/2009 Sb. - § 22 a 23, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zkouška z matematiky má formu didaktického testu, zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků mají charakter komplexní zkoušky. Skládají se z didaktického testu (u cizích jazyků obsahují dva subtesty – čtení a poslech), písemné práce a dílčí ústní zkoušky. Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky je upraveno vyhláškou č. 177/2009 Sb., §  24 odst. 1 a § 25, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Profilové zkoušky mají ústní formu, zkouška trvá maximálně 15 minut. O výsledku zkoušky rozhoduje maturitní komise hlasováním. V případě neshody komise má rozhodující hlas předseda maturitní komise. U zkoušky je hodnocen aktuální výkon žáka, a to stupni 1 – 5, tzn. výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný. Hodnotí se přesnost, správnost a výstižnost odpovědí a uplatnění a aplikace poznatků osvojených v souladu s požadavky ŠVP. Důraz je kladen rovněž na kvalitu ústního projevu a míru nutnosti návodných a doplňujících otázek zkoušejícího a oprav výroků žáka zkoušejícím.