Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení

Archiv
Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Vloženo: 17. června v 7:54

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Do primy bude přijato 32 žáků. V náhradním termínu budou zkoušku skládat 2 uchazeči.

Informace pro přijaté/nepřijaté uchazeče

Informace pro přijaté/nepřijaté uchazeče

Vloženo: 16. června v 14:23

Platnost do: 31. srpna v 23:59

 

Informace pro přijaté uchazeče
Prosíme přijaté uchazeče, kteří hodlají na naši školu nastoupit, aby zítra 17. června v čase od 7:30 do 17:00 hodin přišli odevzdat zápisový lístek do kanceláře školy. Uchazeče, kteří byli přijati, ale chtějí nastoupit na jinou školu, žádáme, aby tuto skutečnost sdělili co možná nejdříve e-mailem na adresu liskova@cgym-kh.cz nebo na telefonní číslo 327512361, aby se uvolněná místa mohla nahradit nepřijatými uchazeči pod čarou. Zápisový lístek je nutno dodat nejpozději do 24. června.

Informace pro nepřijaté uchazeče
Nepřijatí uchazeči, kteří mají zájem na naší škole studovat, mohou již zítra 17. června v čase od 7:30 do 17:00 hodin přinést vyplněnou žádost o změnu rozhodnutí a vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí. Žádost o změnu rozhodnutí je nutno podat nejpozději do 22. června.

Předběžné výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Předběžné výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Vloženo: 16. června v 9:34

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Do primy bude přijato 32 žáků. Vzhledem k nevyřešené situaci u 3 uchazečů, necháváme zatím 3 místa otevřená.

Přijímací řízení 2020/2021 - aktuality

Přijímací řízení 2020/2021 - aktuality

Vloženo: 14. května v 7:50

Platnost do: 31. srpna v 23:59

 

18. 06. 2020 - odeslány prostřednictvím ČESKÉ POŠTY nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí

17. 06. 2020 - zveřejněny výsledky přijímacího řízení

16. 06. 2020 - informace pro přijaté/nepřijaté uchazeče

16. 06. 2020 - zveřejněny předběžné výsledky

26. 05. 2020 - budou prostřednictvím ČESKÉ POŠTY odeslány školní pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám spolu s dalšími materiály

25. 05. 2020 - elektronicky odeslány pozvánky CERTMATU k jednotným přijímacím zkouškám

14. 05. 2020 - v případě jakýchkoliv dotazů k přijímacím zkouškám kontaktujte, prosím, ředitelku školy e-mailem liskova@cgym-kh.cz

07. 05. 2020 - jednotné přijímací zkoušky se konají v jednom termínu 9. června, na CG budou skládat zkoušku ti uchazeči, kteří v přihlášce uvedli Církevní gymnázium na prvním místě

 

Přijímací řízení 9. 6. 2020

Přijímací řízení 9. 6. 2020

Vloženo: 12. května v 15:03

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Přijímací zkouška se bude konat 9. června 2020 v budově Církevního gymnázia v Kutné Hoře od 8:00 hodin.
Skládá se z testu z českého jazyka a literatury, který trvá 70 minut a testu z matematiky, který trvá 85 minut. 
Cermat zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky nejpozději 16. 6. 2020 v odpoledních hodinách.
Dne 16. 6. 2020 mají zákonní zástupci uchazečů a uchazeči v odpoledních hodinách možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád) - sekretariát Církevního gymnázia v Kutné Hoře.
Dne 17. 6. 2020 zveřejníme výsledky na veřejně přístupném místě (vývěska na budově školy) a na webových stránkách školy. 
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí neposílá. 
Nepřijatým uchazečům se odešle rozhodnutí o nepřijetí a také informace o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí (tato žádost v letošním roce nahrazuje odvolání). Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 
Přijatý uchazeč, který se rozhodne na školu skutečně nastoupit, odevzdá zápisový lístek do 24. 6. 2020
Pravděpodobně ne všichni uchazeči, kteří byli přijati, skutečně dodají zápisový lístek a na školu nastoupí. Tak vzniklá volná místa bude ředitelka školy doplňovat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí těmi uchazeči, kteří se v přijímacím řízení umístili na nižších místech.  Při doplňování takto uvolněných míst bude plně respektováno pořadí uchazečů. V případě naplněné kapacity a nemožnosti žádosti o nové rozhodnutí vyhovět, ředitelka usnesením přijímací řízení zastaví. Pokud žádosti vyhoví, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. 

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek
Uchazeč se dostaví před školu ve stanovený čas. Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Ti odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Všichni uchazeči i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Maximální počet osob ve třídě je 15. Při psaní testů, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, mít roušky nemusí. Nasadí si je opět před opuštěním třídy (přestávka mezi oběma testy) a budou je mít po celou dobu pobytu mimo třídu. Při psaní testů bude dodržena zásada jeden žák v lavici a po dobu zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. Uchazeč bude používat vlastní psací potřeby. Podle okolností budou uchazeči trávit přestávku mezi testy na zahradě, v případě, že to možné nebude, budou využity jiné prostory školy. 
Pokud by některý uchazeč patřil do rizikové skupiny  - onemocnění plic, srdce, cév, porucha imunitního systému - např. po transplantaci, při protinádorové léčbě, při imunosupresivní léčbě, těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin, onemocnění jater – nebo pokud některý z výše uvedených bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, předá uchazeč před prvním vstupem do školy podepsané prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Uchazeč, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na vykonání testů dříve než ostatní uchazeči, bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví. 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána poštou 14 dní před konáním zkoušky poštou a zároveň e-mailem, který je uveden na přihlášce.

Stanislav Lisková,
ředitelka školy

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

Vloženo: 7. listopadu 2019 v 10:42

Studijní obor: gymnázium (79-41-K/81) – uchazeči po páté třídě

Předpokládaný počet přijatých žáků: max. 32

Ve školním roce 2019/20 se budou konat povinné jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory s maturitou. Proběhnou formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (délka testu 60 minut) a Matematika a její aplikace (délka testu 70 minut) v rozsahu
stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Písemné testy jednotné zkoušky budou obsahovat uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědí i otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi. Výsledky testů budou na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře tvořit 60 % váhy zkoušek, zbylých 40 % doplní vlastní kritéria školy (prospěch v prvním pololetí páté třídy), a to následovně:

Body za průměrný prospěch maximálně do průměru 2,00 budou vypočítány podle vzorce (2,00 – průměrný prospěch) x 40, ze kterého vyplývá, že prospěch mezi 1,00 – 2,00 se rovnoměrně rozdělí výpočtem tak, že 0,01 průměru prospěchu se rovná 0,4 % váhy.

 

Uchazeč doloží prospěch z 1. pololetí 5. třídy ZŠ společně s přihláškou ke studiu. 

Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole, a to 16. a 17. dubna 2020. Pozvánku k vykonání jednotné zkoušky obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (do dvou středních
škol), započítává se lepší výsledek. Přípravu zadání testů, jejich zpracování i hodnocení zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Výsledky budou zveřejněny ve vitríně na budově školy a elektronicky na školních webových stránkách. Písemné rozhodnutí obdrží jen
nepřijatí uchazeči.
Náhradní termíny jsou 13. 5. a 14. 5. 2020.

Poslední termín odevzdání přihlášek střední škole je 1. březen 2020.
Součástí přihlášky je vysvědčení ze čtvrtého a pátého (pololetní výpis) ročníku základní školy. Vysvědčení z pátého ročníku dodá přijatý žák na začátku školního roku. Uchazeč potvrdí svůj zájem nastoupit na školu, kam byl přijat, odevzdáním zápisového
lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
.

Poznámky k vyplnění přihlášky:
Písemné testy jednotné zkoušky může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu (16. 4.) ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu (17. 4.) ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola. Přihlášky na obě školy se vyplňují shodně.
Není nutné dokládat potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Do rubriky chování a prospěch uvést známky z 1. a 2. pololetí 4. třídy a z 1. pololetí 5. třídy a nechat potvrdit školou (horní čtvereček). Nebo (spodní čtvereček) nechat ověřit kopie vysvědčení a dokument nechat podepsat zákonným zástupcem uchazeče.

Stanislava Lisková
ředitelka školy
07. 11. 2019

Ilustrační testy k přijímacímu řízení

Vloženo: 8. února 2019 v 7:30

Přihláška ke studiu

Vloženo: 2. května 2018 v 0:00

Archiv