Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školné a stipendia

Školné:

 • Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje školská rada.
 • Od 1. 1. 2022 výše školného činí 6000 Kč za školní rok.
 • Pokud navštěvuje školu více sourozenců, platí školné vždy pouze první dva.
 • Školné se platí pouze přes bankovní účet č.: 441851329/0800 u České spořitelny. Variabilní symbol: identifikační číslo studenta (je uvedeno na smlouvě o studiu). 
 • Školné lze platit: měsíčně v 10 splátkách po 600 Kč, vždy do 20. v měsíci; ve dvou splátkách za období 9-12 (2400 Kč) nejpozději do 31.10. , za období 1-6 (3600 Kč) nejpozději do 31.1.; celou částku najednou (6000 Kč) nejpozději do 31.10.

 

Prospěchové stipendium:

 • Výše prospěchového stipendia:
  • nižší gymnázium (prima – kvarta) – 750,- Kč za pololetí při dosažení průměrného prospěchu 1,25 včetně
  • vyšší gymnázium (kvinta – oktáva) – 750,- Kč za pololetí při dosažení prospěchu s vyznamenáním
 • Termíny vyplácení prospěchového stipendia:
  • typicky v den vydání vysvědčení, nejpozději do 5 dnů školní výuky po datu vydání vysvědčení
 • Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia
  • žák studuje s prospěchem uvedeném v bodě 1.
  • žák nemá dluh na školném
  • žák nemá v daném pololetí žádné kázeňské opatření

 

Stipendium za jazykové zkoušky:

 • Žáci mají možnost přihlásit se k oficiálním jazykovým zkouškám z cizích jazyků vyučovaných na naší škole. Po úspěšném složení zkoušky mají nárok na tato jednorázová stipendia.
 • Výše stipendia za jazkykové zkoušky:
  • za úroveň C1 obdrží 1000,- Kč
  • za úroveň C2 obdrží 2000,- Kč
 • Podmínky pro vyplácení stipendia za jazykové zkoušky:
  • předložení příslušného certifikátu

 

Stipendium za reprezentaci školy:

 • Žáci úspěšně reprezentující školu v celostátních soutěžích jednotlivců mohou dostat při splnění podmínek jednorázová stipendia.
 • Výše stipendia za reprezentaci školy:
  • za 3. místo v okresním kole 300,- Kč
  • za 2. místo v okresním kole 500,- Kč
  • za 1. místo v okresním kole 700,- Kč
  • za 3. místo v krajském kole 600,- Kč
  • za 2. místo v krajském kole 1000,- Kč
  • za 1. místo v krajském kole 1400,- Kč
  • úspěchy v celostátních či mezinárodních kolech budou honorovány individuálně
 • Podmínky pro vyplácení stipendia za reprezentaci školy:
  • učitel příslušného předmětu nahlásí včas úspěšnou reprezentaci žáka vedení školy
  • Tento druh stipendií je vyplácen jednorázově v posledním červnovém týdnu 
 • Dále mohou žáci obdržet stipendium za jinou reprezentaci školy. Takové případy budou posuzovány individuálně.


 

Prominutí školného ze sociálních důvodů:

 • Při nedosažení 1,2 násobku životního minima u čistých příjmů rodiny mohou rodiče podat žádost o prominutí školného (do konce října).

Přílohy