Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školné a stipendia

 • Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje školská rada.
 • Od 1. 1. 2022 výše školného činí 6000 Kč za školní rok.
 • Pokud navštěvuje školu více sourozenců, platí školné vždy pouze první dva.
 • Školné se platí pouze přes bankovní účet č.: 441851329/0800 u České spořitelny. Variabilní symbol: identifikační číslo studenta (je uvedeno na smlouvě o studiu). 
 • Školné lze platit: měsíčně v 10 splátkách po 600 Kč, vždy do 20. v měsíci; ve dvou splátkách za období 9-12 (2400 Kč) nejpozději do 31.10. , za období 1-6 (3600 Kč) nejpozději do 31.1.; celou částku najednou (6000 Kč) nejpozději do 31.10.
   

Prospěchové stipendium:

 • nižší gymnázium (prima - kvarta) - 750 Kč za pololetí - při dosažení průměrného prospěchu 1,25 a vyznamenání
 • vyšší gymnázium (kvinta - oktáva) - 750 Kč za pololetí - při dosažení průměrného prospěchu 1,50 a vyznamenání
 • Studenti maji možnost  přihlásit se k oficiálním zkouškám First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE), na které jsou ve škole připravováni. Pokud zkoušku úspěšně složí a předloží ředitelství školy příslušný certifikát, obdrží jednorázové stipendium 1000 Kč.

 

Prominutí školného ze sociálních důvodů:

 • Při nedosažení 1,2 násobku životního minima u čistých příjmů rodiny mohou rodiče podat žádost o prominutí školného (do konce října).

Přílohy