Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Provoz školy o prázdninách

Vloženo: 1. července 2020 v 13:04

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

O prázdninách je provoz školy omezen, v případě potřeby pište na e-mail liskova@cgym-kh.cz nebo kasparova@cgym-kh.cz.

Školní rok 2020/2021

Vloženo: 26. června 2020 v 9:45

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Přeji všem krásné, ve zdraví a pohodě prožité prázdniny. Nový školní rok zahájíme mší svatou u sv. Jakuba 1. září v 9 hodin. 

V novém školním roce se do učitelského sboru vrátí Lucie Čechalová, která bude vyučovat anglický jazyk a hudební výchovu, a přibude nový učitel anglického jazyka, rodilý mluvčí.

Stanislava Lisková

Kreativní karanténa

Vloženo: 26. června 2020 v 8:48

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

I v době karantény byli studenti naší školy tvořiví. Vybrané výtvarné práce z této doby představuje krátký film

Výstava maturitních prací

Výstava maturitních prací

Vloženo: 26. června 2020 v 8:45

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Výstavu maturitních prací z výtvarné výchovy Petry Benkové a Lucie Keblovské  můžete  zhlédnout v klášterním kostele do 4.9.2020.

Zakončení školního roku 2019/2020

Zakončení školního roku 2019/2020

Vloženo: 19. června 2020 v 9:57

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Ve středu 24. června se bude v 18 hodin v sedlecké katedrále konat mše svatá, která bude věnována závěru školního roku.

Předávání maturitních vysvědčení proběhne v klášterním kostele ve čtvrtek 25. června ve 14 hodin.

Přijímací řízení 2020/2021 - aktuality

Přijímací řízení 2020/2021 - aktuality

Vloženo: 14. května 2020 v 7:50

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

 

18. 06. 2020 - odeslány prostřednictvím ČESKÉ POŠTY nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí

17. 06. 2020 - zveřejněny výsledky přijímacího řízení

16. 06. 2020 - informace pro přijaté/nepřijaté uchazeče

16. 06. 2020 - zveřejněny předběžné výsledky

26. 05. 2020 - budou prostřednictvím ČESKÉ POŠTY odeslány školní pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám spolu s dalšími materiály

25. 05. 2020 - elektronicky odeslány pozvánky CERTMATU k jednotným přijímacím zkouškám

14. 05. 2020 - v případě jakýchkoliv dotazů k přijímacím zkouškám kontaktujte, prosím, ředitelku školy e-mailem liskova@cgym-kh.cz

07. 05. 2020 - jednotné přijímací zkoušky se konají v jednom termínu 9. června, na CG budou skládat zkoušku ti uchazeči, kteří v přihlášce uvedli Církevní gymnázium na prvním místě

 

Přijímací řízení 9. 6. 2020

Přijímací řízení 9. 6. 2020

Vloženo: 12. května 2020 v 15:04

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Přijímací zkouška se bude konat 9. června 2020 v budově Církevního gymnázia v Kutné Hoře od 8:00 hodin.
Skládá se z testu z českého jazyka a literatury, který trvá 70 minut a testu z matematiky, který trvá 85 minut. 
Cermat zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky nejpozději 16. 6. 2020 v odpoledních hodinách.
Dne 16. 6. 2020 mají zákonní zástupci uchazečů a uchazeči v odpoledních hodinách možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád) - sekretariát Církevního gymnázia v Kutné Hoře.
Dne 17. 6. 2020 zveřejníme výsledky na veřejně přístupném místě (vývěska na budově školy) a na webových stránkách školy. 
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí neposílá. 
Nepřijatým uchazečům se odešle rozhodnutí o nepřijetí a také informace o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí (tato žádost v letošním roce nahrazuje odvolání). Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 
Přijatý uchazeč, který se rozhodne na školu skutečně nastoupit, odevzdá zápisový lístek do 24. 6. 2020
Pravděpodobně ne všichni uchazeči, kteří byli přijati, skutečně dodají zápisový lístek a na školu nastoupí. Tak vzniklá volná místa bude ředitelka školy doplňovat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí těmi uchazeči, kteří se v přijímacím řízení umístili na nižších místech.  Při doplňování takto uvolněných míst bude plně respektováno pořadí uchazečů. V případě naplněné kapacity a nemožnosti žádosti o nové rozhodnutí vyhovět, ředitelka usnesením přijímací řízení zastaví. Pokud žádosti vyhoví, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. 

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek
Uchazeč se dostaví před školu ve stanovený čas. Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Ti odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Všichni uchazeči i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Maximální počet osob ve třídě je 15. Při psaní testů, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, mít roušky nemusí. Nasadí si je opět před opuštěním třídy (přestávka mezi oběma testy) a budou je mít po celou dobu pobytu mimo třídu. Při psaní testů bude dodržena zásada jeden žák v lavici a po dobu zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. Uchazeč bude používat vlastní psací potřeby. Podle okolností budou uchazeči trávit přestávku mezi testy na zahradě, v případě, že to možné nebude, budou využity jiné prostory školy. 
Pokud by některý uchazeč patřil do rizikové skupiny  - onemocnění plic, srdce, cév, porucha imunitního systému - např. po transplantaci, při protinádorové léčbě, při imunosupresivní léčbě, těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin, onemocnění jater – nebo pokud některý z výše uvedených bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, předá uchazeč před prvním vstupem do školy podepsané prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Uchazeč, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na vykonání testů dříve než ostatní uchazeči, bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví. 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána poštou 14 dní před konáním zkoušky poštou a zároveň e-mailem, který je uveden na přihlášce.

Stanislav Lisková,
ředitelka školy

Maturitní zkouška ve školním roce 2019-2020

Vloženo: 11. května 2020 v 15:20

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Termíny maturitních zkoušek 2020

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budu konat:

1. 6. 2020
matematika od 8:00 hodin
anglický jazyk od 13:00 hodin

2. 6. 2020
český jazyk a literatura od 8:00 hodin
německý jazyk od 13:00 hodin

3. 6. 2020
matematika+ od 9:00 hodin

ústní zkoušky se konají od 15. do 19. června 2020
 

27. 03. 2020 -  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

Původní termíny MZ 2020:

08. 04. 2020 - Písemná MZ z Čj
30. 04. 2020 - Písemná MZ z Aj
30. 04. 2020 - Písemná MZ z Nj
04. 05. 2020 - Didaktický test z Aj
04. 05. 2020 - Didaktický test z M
05. 05. 2020 - Didaktický test z Čj
05. 05. 2020 - Didaktický test z Nj
06. 05. 2020 - Didaktický test M+
18. 05. - 22. 05. 2020 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

 

V Kutné Hoře dne 12. 5. 2020

 

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy


 

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/20 se koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:

Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova – hudební, výtvarná, tělesná. Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.
Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části. Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.
Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce
školy, a to do 1. prosince 2019.

 

V Kutné Hoře dne 7. 11. 2019

 

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy

Vyhláška MŠMT - hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/20

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 30. dubna 2020 v 23:39

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Slovo spirituála školy

Vloženo: 26. března 2020 v 16:22

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Kéž žijete v zajímavých časech!

Přávali údajně svým protivníkům staří Číňané a byla v tom zřetelná porce zlomyslnosti. My v nich žijeme. Velice rychle a radikálně se proměnila krajina našeho přebývání. Vstoupili jsme na půdu neznámou a nebezpečnou. Cesta, ještě včera zdánlivě nezpochybnitelně narýsovaná rozvrhem a kalendářem, se najednou ztrácí v mlze nejistoty, za horizonty dosud neznámých rizik, v roklinách zmatku a strachu z neviditelného nepřítele.... 

 

Výuka na dálku úspěšně probíhá

Vloženo: 26. března 2020 v 16:16

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Výuka na dálku, distanční výuka nebo výuka z domova - to jsou různá označení pro způsob vzdělávání, který nás přiměla současná situace využívat. Všichni studenti již druhý týden pracují na úkolech zadávaných učiteli přes různé platformy (Google disk, Google classroom, Gmail). Děkujeme učitelům za rychlé zorientování se v on-line prostředí a vypracování systému zadávání úkolů ve svých předmětech, studentům za  samostatnost a kladný přístup k tomuto typu vzdělávání a rodičům za trpělivost a pomoc.

Další informace ke způsobu výuky

Vloženo: 18. března 2020 v 13:10

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Vážení rodiče, milí studenti,

děkuji všem za vstřícnost, trpělivost a zodpovědnost, se kterou nám v tyto dny pomáháte zvládnout nový systém vzdělávání na dálku. Především ale děkuji učitelům, kteří dokázali veškerou výuku převést do elektronické formy, již využívali jako doplněk ke klasické, a v tak krátkém čase rozšířili možnosti tohoto způsobu vzdělávání.
Všichni studenti mají nové přihlašovací údaje pro gmail (pouze 2 z 238 studentů si zatím tyto nové údaje nevyzvedli). Prosím rodiče, aby se přesvědčili, zda jejich děti využívají tyto údaje pro přihlašování do aplikací, kam učitelé ukládají práci (zvláště do google classroom, kterou využívá více učitelů). Dále prosím studenty, aby byli aktivní a komunikovali s učiteli, nejlépe přes e-mail, pokud nevědí, jak se ke studijním materiálům dostat. Věřím, že v blízké době vymizí nejasnosti a ustálí se způsob práce. Celý pedagogický sbor sdílí přesvědčení, že chce zadávat studentům práci smysluplnou, nikoli jen formální samostudium, a to vyžaduje čas na přípravu. Jak jsem si ověřila, učitelé již nyní využívají různorodé způsoby studia - prezentace, specializované webové stránky, odkazy na videa ke zhlédnutí, elektronický sešit, slohové práce, četbu kratších literárních děl na webu, pracovní listy, tvorbu herbáře, sociologický výzkum s následnou tvorbou prezentace aj.  

Přeji všem hodně zdraví a doufám, že se nám společně bude dařit vzdělávat se.

Eva Hartmanová

 

Zajištění výuky z domova

Vloženo: 16. března 2020 v 9:01

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Vážení studenti, vážení rodiče,

pro komunikaci a zajištění vzdálené výuky využije naše škola Google aplikace, mimo jiné vznikla sdílená složka STUDENTI CG, ale učitelé využívají i další možnosti Goole aplikací - pro přihlášení studenti potřebují nové školní přihlašovací údaje, které obdrží e-mailem od Radka Holečka. Můžete si je také vyžádat zasláním požadavku na e-mail: holecek@cgym-kh.cz.

Prostřednictvím těchto e-mailových adres, které obdržíte dnes, bude probíhat veškerá komunikace mezi učiteli a studenty. Doporučujeme sledovat nové školní studentské e-mailové schránky, kam přicházejí informace od jednotlivých učitelů, jako jsou upozornění na sdílené dokumenty (i momo složku STUDENTI CG), pozvánky ke kurzům do Učeben Google apod.

Vstup studentům do školy až do odvolání nebude umožněn.

Přeji všem pevné zdraví.

Stanislava Lisková

Informace o výuce v době mimořádného opatření

Vloženo: 12. března 2020 v 22:06

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

V pondělí 16. 3. 2020 budou zveřejněny informace o způsobu studia a klasifikace po dobu nepřítomnosti studentů ve škole.

Mimořádné opatření MZČR

Vloženo: 10. března 2020 v 16:30

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet

Vloženo: 10. března 2020 v 9:34

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Prostřednictvím mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" si vyvěšením tibetské vlajky naše škola připomněla 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Sdělení ředitelky školy - koronavirus, karanténa a absence

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 9. března 2020 v 8:11

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví mají všechny osoby, které se vrací od 7. března z Itálie (z kterékoliv oblasti) povinnost kontaktovat svého lékaře a ten jim automaticky nařídí karanténu na dobu 14 dni.
Všichni studenti gymnázia, kteří budou takto v karanténě, jsou omluveni z vyučování a pravidlo absence nad 25 % se nebude uplatňovat. Zletilí studenti budou v karanténě mimo rámec 5 dní, které si mohou sami omluvit. 
Obdobný postup platí i pro studenty, kteří se vrátí z jiných rizikových oblastí mimo Itálii.
Žádám všechny, kterých se nařízení týká, aby informovali třídní učitele a po návratu z karantény přinesli lékařské potvrzení. 

Mimořádné opatření MZČR po návratu z Itálie - POVINNÁ KARANTÉNA

Vloženo: 6. března 2020 v 19:24

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie .....

Důležité sdělení ke koronaviru

Vloženo: 5. března 2020 v 17:39

Platnost do: 30. června 2020 v 23:59

Vzhledem k současné situaci šíření koronaviru Covid-19 sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz a Krajské hygienické stanice www.khsstc.cz. Pokud o nadcházejících jarních prázdninách navštívíte oblasti s výskytem koronaviru, sledujte pečlivě svůj zdravotní stav a v případě zhoršení nechoďte do školy a kontaktujte telefonicky svého ošetřujícího lékaře, případně volejte na informační linku v okrese Kutná Hora 327 580 252. Mimo pracovní dobu je k dispozici telefonní linka 736 521 357 (sobota, neděle).

Matematická olympiáda Z9

Matematická olympiáda Z9

Vloženo: 2. března 2020 v 14:53

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Velmi pěkného úspěchu dosáhl v matematické olympiádě student kvarty Václav Rippl. V okresním kole kategorie Z9 skončil na 2. místě a postupuje do krajského kola.