Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022

  • Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 15. října v 14:06

Na základě ustanovení § 77 až § 82 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění zákona č. 284/2020Sb., s účinností ke dni 1. 10. 2020 zveřejňujeme informace k maturitním zkouškám konaným ve školním roce 2021/22.

Společná a profilová část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má část společnou a profilovou.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, tak i ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Jelikož na základě rozhodnutí ředitele školy lze profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit uznáním jazykového certifikátu (pokud student koná alespoň 4 profilové zkoušky), využila v tomto školním roce ředitelka školy tuto možnost a studenti mohou do konce března písemně požádat o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka. Další informace o uznávaných certifikátech najdete na stránkách CERMATU.

Povinné a nepovinné části profilové části

Ředitelka školy pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 stanovila v souladu s odstavcem (3) § 79 školského zákona nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části. Z povinných předmětů si studenti volí dva (nelze ale zvolit opakovaně cizí jazyk, pokud je již mezi profilovými zkouškami z důvodu jeho výběru ve společné části). Nabídka nepovinných předmětů odpovídá nabídce předmětů povinných a lze z ní k povinným zkouškám navíc volit nejvíce dva předměty. Pouze v případě výběru alespoň 4 profilových zkoušek lze uplatnit nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka uznáním jazykového certifikátu.

Povinné předměty ve formě písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

Anglický jazyk, Španělský jazyk, Německý jazyk

Povinné předměty ve formě ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

Matematika, Biologie, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis, Informatika, Základy společenských věd

Povinné předměty ve formě vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

Hudební výchova, Výtvarná výchova

Podrobnosti k jednotlivým zkouškám

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 500 slov; písemná práce trvá 220 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.

Seznam literárních děl pro ústní profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury najdete v samostatném článku.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 400 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví alespoň 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut.

Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut.

Důležité termíny

1. 12. 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy
31. 3. 2022 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a termín pro odevzdání žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky uznáním jazykového certifikátu
21. a 22. 4. 2022 - písemná práce z českého jazyka a písemná práce z cizího jazyka
2. až 5. 5. 2022 - termín konání společné části maturitní zkoušky (didaktické testy)
16. 5. až 20. 5. 2022 - termín konání profilové části maturitní zkoušky

Důležitým zdrojem informací je pro studenty oficiální web k maturitním zkouškám.

 

 

Přílohy