Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení pro školní rok 2018 - 2019

Vloženo: 19. říjen 2017 v 8:55

Platnost do: 1. říjen 2018 v 23:59

Přijímací řízení pro školní rok 2018 - 2019

Studijní obor: gymnázium (79-41-K/81) – uchazeči po páté třídě

Předpokládaný počet přijatých žáků: max. 32

Ve školním roce 2017/18 se budou konat povinné jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory s maturitou. Proběhnou formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (délka testu 60 minut) a Matematika a její aplikace (délka testu 70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Písemné testy jednotné zkoušky budou obsahovat uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědí i otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi.

Výsledky testů budou na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře tvořit 60 % váhy zkoušek, zbylých 40 % doplní vlastní kritéria školy (prospěch v prvním pololetí páté třídy), a to následovně:
Body za průměrný prospěch maximálně do průměru 2,00 budou vypočítány podle vzorce  (2,00 – průměrný prospěch) x 40, ze kterého vyplývá, že prospěch mezi 1,00 – 2,00 se rovnoměrně rozdělí výpočtem tak, že 0,01 průměru prospěchu se rovná 0,4 % váhy.

Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole, a to 13. a 17. dubna 2018. Pozvánku k vykonání jednotné zkoušky obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (do dvou středních škol), započítává se lepší výsledek. Přípravu zadání testů, jejich zpracování i hodnocení zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Výsledky budou zveřejněny ve vitríně na budově školy a elektronicky na školních webových stránkách. Písemné rozhodnutí obdrží jen nepřijatí uchazeči. 

Poslední termín odevzdání přihlášek střední škole je 1. březen 2018. 

Uchazeč potvrdí svůj zájem nastoupit na školu, kam byl přijat, odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

Další doplňující informace budou zpřístupněny na stránkách školy do 31. 1. 2018.

Poznámky k vyplnění přihlášky:
Písemné testy jednotné zkoušky může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu (13. 4.) ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu (17. 4.) ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola.

Není nutné dokládat potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Do rubriky chování a prospěch uvést známky z 1. a 2. pololetí 4. třídy a z 1. pololetí 5. třídy a nechat potvrdit školou (horní čtvereček). Nebo (spodní čtvereček) nechat ověřit kopie vysvědčení a dokument nechat podepsat zákonným zástupcem uchazeče.

 

Stanislava Lisková
ředitelka školy
30. 11. 2017