Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Vloženo: 1. října 2020 v 18:32

Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

se sídlem v Praze
č. 7/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
„KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b)
a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení
s § 85 odst. 1 a 3 zákona:
I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje
následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v
1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a. individuální návštěvy knihoven a studoven;
b. individuální konzultace;
c. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15
osob;
e. klinickou a praktickou výuku a praxi,
2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu
osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání
ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
a. povinné školní docházky;

b. praktického vyučování a praktické přípravy;
c. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy;
d. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
e. praktických škol jednoletých a dvouletých,
3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti
žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a
uchazečů na státní jazykové zkoušce,
4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti
dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle
školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí
vzdělávání není zpěv,
6. omezení provozu škol podle školského zákona, s výjimkou mateřských škol a
prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a vysokých škol podle
zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.
II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 6/2020
vyhlášené dne 22. září 2020 pod č.j. KHSSC 48359/2020, kterým bylo s účinností ode
dne 23. 9. 2020 pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při
epidemii spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na
vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na dobu do 31. 10. 2020.

Čl. I
Důvod stanovení mimořádných opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření
nakažlivého lidského onemocnění Covid-19. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který
je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění
dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního
agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou
cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při
mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.
Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. nakaženého jedince, cesta
přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti - a vnímavého jedince, což je
člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a vládou ČR, resp. Ministerstvem
zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví
obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její
nekontrolovatelné šíření, je působit na jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj
nákazy, tedy člověka vylučujícího virus SARS-CoV-2, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu
nákazy u tohoto viru dochází i u osob nevykazujících zjevné klinické příznaky onemocnění, proto
není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně
vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v
souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.
V současné době tak jediným účinným způsobem, jak zabránit přenosu onemocnění, zůstává
přerušení cesty přenosu omezením sociálního kontaktu a tam, kde to s ohledem na okolnosti není
možné, používáním ochranných prostředků dýchacích cest. Povinnost nosit roušky apod. ochranné
prostředky dýchacích cest již v recentní minulosti prokazatelně přispělo k výraznému snížení
výskytu onemocnění a ve svém důsledku (spolu s dalšími opatřeními) tak ochránilo vnímavé
jedince. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu
nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a
Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů
v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit
zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou
nemocností.
Ke dni 1. 10. 2020 bylo na území Středočeského kraje evidováno 3755 aktivních případů
onemocnění, tzn. průměrnou nemocnost cca 270 osob na 100 000 obyvatel. V absolutních počtech
je Středočeský kraj dlouhodobě jedním z nejpostiženějších regionů ČR, zejména některé okresy
poslední dobou výrazně kopírují neutěšenou situaci v hl. m. Praze, s níž jsou významně
demograficky propojeny. Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci
očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet
optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.
Vzhledem k pokračujícímu značně nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území
jednotlivých okresů Středočeského kraje, z nichž drtivá většina již dosahuje hodnot, které značí
akutní riziko nekontrolovatelného komunitního šíření nákazy, je dle názoru KHS nutno předmětná
opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo zbrzdit rapidní nárůst počtu onemocnění Covid-19 a
zabránit tak jeho exponenciálnímu šíření, které bez přijetí adekvátních opatření reálně hrozí.
K tomuto účelu by mohl jako vhodný doplněk již platných celostátních i regionálních mimořádných
opatření na území kraje významně zasaženém pandemií onemocnění Covid-19 účinně posloužit
právě plošný zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na výuce při studiu na středních, vyšších
odborných, vysokých školách a konzervatořích, s výše uvedenými výjimkami. Tam, kde zůstává
osobní přítomnost žáků a studentů při výuce a vzdělávání nadále zachována, je však nad rámec
dosud již vyhlášených mimořádných opatření třeba stanovit některá další omezení (v podobě zákazu
z hlediska možného šíření onemocnění zvlášť rizikových aktivit, při kterých nemůže být z povahy
věci zajištěno používání ochrany dýchacích cest a/nebo dostatečný odstup mezi jednotlivci, jako
jsou sportovní aktivity všeho druhu či zpěv), aby zde bylo riziko přenosu omezeno na nejmenší
možnou míru. Stejně tak je v zájmu zbrzdění exponenciálního šíření nákazy stanovit přechodné
omezení všech dalších vzdělávacích aktivit, při nichž dochází k úzkému kontaktu více jedinců ve
vnitřních prostorách a při nichž není z povahy věci možno zajistit dostatečný odstup či účinné
používání ochrany dýchacích cest, tzn. při výuce a vzdělávání na základních uměleckých školách,
jazykových školách či při zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času (DDM, kluby, kroužky
apod.).
Účelem výše stanovených mimořádných opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření
nemoci Covid-19 napříč populací, k němuž právě kohorta dospívajících a mladých dospělých podle
výsledků epidemiologických šetření v současné době svými sociálními aktivitami velmi intenzivně
přispívá. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v nadcházejících měsících, stále je tudíž
třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné,
aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese
odklad.

Čl. II
Platnost a účinnost

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení,
tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze a účinnosti dne 5. 10. 2020 (v 00:00 hod.).

Čl. III
Poučení

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností
nacházející se na území Středočeského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých
úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve
správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Přílohy