Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Moderní učebny v barokním klášteře

Vloženo: 1. září 2017 v 0:00

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.

Cíle projektu
Projektem dojde ke splnění hlavního cíle, kterým je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání. Předmětem projektu není rozšíření kapacit školy, ale výrazné zlepšení kvality výuky odborných předmětů. Díky modernizaci učeben a pořízení moderních vyučovacích technologií bude v odborných učebnách zavedena interaktivní praktická výuka. Vzdělávací proces zde bude inovativní v tom smyslu, že umožní uskutečňovat výuku za použití moderních demonstrativních a praktických metod. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu.

Výsledky projektu
Přínosem projektu je modernizace odborných učeben a podstatné zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v odborných učebnách zavedena interaktivní praktická výuka. V rámci projektu dojde ke spolupráci škol při výuce a rozvoji nadání. Dojde ke značnému zlepšení vztahů mezi školskými zařízeními. Spolupráce bude probíhat i na úrovni škol a zaměstnavatelů, přičemž žáci budou mít možnost blíže poznat zaměření a práci těchto institucí, což může hrát významnou roli při pozdějším výběru uplatnění žáků na trhu práce. Dále projekt řeší bezbariérovost školy prostřednictvím zakoupení kompenzační pomůcky – schodolezu. Díky tomu bude gymnázium dostupné všem osobám, i těm, pro které dříve bylo schodiště v budově velkým problémem. 

Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.